title
title
title
title
title
title
title
title
מטרות הארגונים


פיתוח הגליל* חיזוק המפעלים הקיימים.  


* הקמת מפעלים חדשים, הרחבת בסיס העסקים בארגון ובמשקים.


* הגדלת שרשרת הערך של הייצור החקלאי בפעילויות השונות.


* הגדלת היקף השטחים הקשורים למפעלי החקלאות ויצירת מסגרות לגידול חקלאי עצמי של השותפים.


* ביסוס האמון והמחויבות בין הארגון וחבריו.


* השאת רווחים לארגון ולחבריו.


* ארגון לומד – הטמעת תהליכי למידה, בקרה והפקת לקחים.


* הרחבת בסיס המשקים החברים בתאגידי הייצור והשיווק.


* ייצוג היישובים בנושאי קרקע, מים, תשתיות, מועצות ייצור ועוד. 


* הבטחת קיומה של פעילות מו"פ חקלאי.


* מעורבות ועשייה בקהילה.
משקי הגליל העליון - מג"ע* הגדלת נפח הפעילות והקניות של הקיבוצים והמפעלים דרך הארגון.


הרחבת תחומי הרכש לתחומים נוספים עם יתרון לגודל, הרחבת מגוון הלקוחות.


הרחבת האחזקות הריאליות תוך פיזור סיכונים לתחומים שיש להם זיקה לאזור ולתחומי העיסוק של הארגון   וחבריו.קיבוצי הגליל העליון

מתן שירותים פיננסים לחברים ולתאגידים הקשורים בהם.


* אשראי בתנאים הוגנים לחברים.


* סיוע למשקים בעת משבר.


* שמירה על חוסן פיננסי – הון עצמי גבוה ונזילות טובה. 


* הגדלת התשואה להון.