title
title
title
title
title
title
title
title
חזון, יעוד וערכים
הייעוד
ארגון כלכלי אזורי שתפקידו להנהיג, להוביל וליזום פיתוח עסקי וחקלאי בגליל העליון והקיבוצים השותפים.
לשמר ולפתח את הנכסים הקיימים (מפעלים, קרקע, מים, תשתיות), לייצר פעילויות כלכליות חדשות, לייצג את השותפים מול המערכות הכלכליות הארציות והשלטוניות ולקיים מערכת סיוע הדדי לטובת השותפים.


החזון
ארגון יוזם ומוביל פיתוח כלכלי אזורי במגוון תחומים, פועל בשיתוף פעולה ואמון עם השותפים, תורם ומסייע לשגשוג הכלכלי של הישובים, שותף פעיל לצמיחה ופיתוח של אזור בר קיימא עם איכות חיים גבוהה.
ארגון צומח, בעל חוסן פיננסי, הממקסם את התפוקות לשותפים תוך שימור והעצמת הנכסים הקיימים וניצול היתרון לגודל.


ערכי הליבה
יושרה ואמינות
הארגון, מנהליו ועובדיו יפעלו בהתאם לנורמות של הגינות, הוגנות ושקיפות בכל מסגרות הפעילות של הארגון, כלפי בעליו, עובדיו, לקוחותיו, ספקיו וסביבתו.

סיוע הדדי
הארגון יפעל לסיוע מושכל לקיבוצים ולמפעלים במצבי משבר ובמימוש הזדמנויות כלכליות, על דרך של הובלת הסדרים פיננסיים, מהלכי ייזום בהקמת פעילויות כלכליות, מעורבות ארגונית ומקצועית וסיוע בייצוג אינטרסים כלפי גורמי חוץ.

קיימות
הארגון יתכנן את כלל פעולותיו כך שכתוצאה מהן יישמרו, יחודשו ויתרבו המשאבים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בגליל העליון וביישוביו, לדורות הבאים. לשם כך יפעל הארגון לשמר ולפתח בין השאר את נכסי המים, הקרקע, הסביבה הפיזית והידע ביישובים ובמפעלים. הארגון יחזק תהליכים המעודדים עצמאות ניהולית ושימור בעלות על נכסים כלכליים ביישובים ובארגון המרכזי.

שותפות
הארגון יפעל על בסיס של שותפות בין חבריו, נאמנות ומחויבות הדדית בין החברים לבין הארגון; קיום מנגנון קבלת החלטות משתף, התחשבות בדעות החברים, צרכיהם ומגבלותיהם, קיום שת"פ ופתיחות פנימה לארגון והחוצה לאזור, וכבוד הדדי.

יזמות וחדשנות
הארגון יפעל כיזם בתחומים בהם יעסוק, יוביל פיתוח עסקי, כלכלי וארגוני במפעליו ועם היישובים החברים בו. לשם כך הארגון ישמר ויפתח יכולת כספית וניהולית אשר תאפשר יזום פעולות והובלתן; יפתח פרויקטים חדשים בתחומי החקלאות, התעשייה, הידע ועוד.

מקצוענות ומצוינות
הארגון יחתור לרווחיות, התחדשות והשתפרות מתמדת בשיטות עבודתו וביצועיו; יפעל על פי נורמות התנהלות ותהליכי קבלת החלטות מקצועיות ועדכניות; יפעל כארגון לומד הבוחן ומתקן עצמו תוך כדי עבודתו באמצעות תהליכי בקרה און-ליין.