יפסכ עדימ תכרעמ
test יקשמ
 
 


.ןוגראה בשחמב םיאצמנ םיינכדע םינותנ .דבלב הייפצל תכרעמב םינותנ !בל ומיש

:המסיס :שמתשמ