יפסכ עדימ תכרעמ
ןוילעה לילגה יקשמ
 
 
.ןוגראה ירבחל רקיעב תדעוימ יפסכה עדימה תכרעמ
.ןוגראב םינושה םיקפסהו םילעפמה ,םיבושיה שומישל דעוימה ינכדע עדימ הליכמ

תונוש תואשרה לבקל םיניינועמה ,םינוש םידיקפת ילעב רקיעבו ,ןוגראה ירבח
.השמ הצינ רובע 04 - 6816393 סקפל םותח ךמסמ וחלשי הסינכל

.04 - 6816395 ןופלטל רשקתהל ןתינ תורהבהו תולאשל

.ןוגראה בשחמב םיאצמנ םיינכדע םינותנ .דבלב הייפצל תכרעמב םינותנ !בל ומיש

:המסיס :שמתשמ