םיאבה םיכורב
יפסכ עדימ תכרעמל


דבלב הגוצתל םה םינותנה
.ןוגראה בשחמב םיאצמנ םיינכדע םינותנ